الگوریتمی سرمایه‌گذاری کن!

امید‌پلاس، اولین ارائه دهنده معاملات الگوریتمی به معامله‌گران حقیقی است. این محصول در کنار رابط کاربری صمیمانه‌تر و زیبا‌تر، امکانـــات متنوعی نظیـــر الگوریتم‌هـــای اجـــرای معاملات، هات‌لیست‌ها و واچ‌لیست‌ها و ... را ارائه می‌دهد تا آنان نیز بتواند همگام با بزرگان بازار سرمایه در سریع‌ترین زمان استراتژی‌های خود را اجرا کنند.

اولین سامانه هوشمند معاملات الگوریتمی برای معامله‌گران حقیقی

ویژگی‌های مهم سامانه امید پلاس

دسترسی همه کاربران حقیقی به معاملات الگوریتمی.

رصد راحت و سریع بازار به کمک الگو تریدینگ.

طراحی متناسب با شرایط بازار ایران.

کارگزاری‌های طرف قرارداد امیدپلاس

مدبر آسیا

پیشرو

بانك كارآفرين

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. بنابراین در صورتیکه با پیام "ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل اﺳﺖ" ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ از ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

نحوه ثبت نام در سامانه امید پلاس

در کارگزاری‌های طرف قرارداد امیدپلاس از لینک زیر ثبت نام کنید
پس از چند ساعت اطلاعات ورود به سامانه الگوریتم برای شما پیامک خواهد شد

ورود به امید پلاس