امیدهاب دروازه ورود به بازار سرمایه است. این محصول بسـته بـه وضعیـت کاربـر در سـامانه سـجام امـکان ثبـت نـام سـجام، احـراز هویـت غیـر‌حضـوری بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعـی و بـا ضریـب دقـت بـالا، ثبـت نـام در کارگـزاری‌هـای مختلـف، ثبـت نـام در سـبدگردان‌هـای مختلـف بـه صـورت یکپارچه را فراهـم می‌کند.

سادگی٬ راحتی و دقت بالا

امکان دریافت API سرویس‌های زیر:
  • ثبت نام سجام
  • تطابق چهره با ثبت احوال
  • تشخیص واقعی بودن ویدئو
  • تشحیص صحت حرکت
  • تشخیص صحت ادای کلمه
  • ثبت نام گارکزاری (رایان/تدبیر)
  • ثبت نام صندوق (رایان/تدبیر)
  • درخواست ثبت نام سبدگردان
  • لیست وضعیت مشتریان
  • امضا دیجیتال مشتریان

ویژگی‌های مهم سامانه امید هاب

امکان تعریف نماینده (بازاریاب) برای ارکان به صورت نامحدود با لینک اختصاصی و دریافت گزارش کاربران معرفی شده توسط هر نماینده

ارائه خدمات یکپارچه ثبت نام سجام٬ احراز هویت غیر‌حضوری با هوش مصنوعی، ثبت نام بر اساس وضعیت سجامی کاربر، امکان ثبت نام هم‌زمان در ارکان مختلف ارائه خدمات بازار

تطابق مدارک هویتی احراز هویت غیر‌حضوری با هوش مصنوعی، ثبت نام بر اساس وضعیت سجامی کاربر، امکان ثبت نام هم‌زمان در ارکان مختلف ارائه خدمات بازار